شمشیربازی

مجتبی عابدینی:از ترس خراب شدن خانه ام تمرین حرفه ای انجام نمی دهم

به گزارش خبرنگاران، سرانجامِ مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان و مسجل شدن سهمیه تیمی ایران برای المپیک تقریبا همزمان شد با فراگیری ویروس کرونا در ایران و تاثیری که بر تمام فعالیت های ورزشی و غیرورزشی گذاشت طوریکه شمشیربازی مثل مجتبی عابدینی بعد از...

22 فروردین 1399